Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                                                                  Laatimispäivä 20.5.2020

1 REKISTERINPITÄJÄ
Prevenia Health Oy, Y-tunnus 2638347-6, Huopalahdentie 12 B 48, 00330 Helsinki

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Marko Pirhonen, tietosuojavastaava, marko.pirhonen@prevenia.fi +358 50 492 8599

 3 REKISTERIN NIMI
Prevenian asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on asiakassuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Yhteydenottojen hoitaminen
  • Palvelujen markkinointi
  • Palvelujen tuottaminen
  • Tilastointi
  • Palautteen kerääminen ja käsittely sekä palvelujen kehittäminen
  • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Verkkopalvelujen käyttötiedot
  • Muut käyttäjän itse antamat tiedot

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Prevenia säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä tunnistettavassa muodossa kunnes niitä ei enää katsota tarvittavan asiakassuhteiden hoitamisessa.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Prevenia Health Oy:n verkkosivustoa ja verkkopalvelua käyttäessään.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoa voidaan tallentaa uutiskirjeen lähettämistä varten MailChimp – palveluun (nimi, sähköpostiosoite, uutiskirjeen lukeminen) sekä webinaarien järjestämisen puitteissa tulevaa tietoa (nimi, sähköposti, puhelin, IP ja webinaarin osallistumistiedot) WebinarJam – palveluun. Näiden palveluiden myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella, kuitenkin EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksien (privacyshield.gov/list) puitteissa.

Evästeiden kerääminen

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa mm. uudelleenmarkkinoinnissa sekä verkkosivuston vierailijoille näytettävässä sisällössä. Lisäksi keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Markkinoinnista vastaa Evenrue Markkinointi. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube)

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

10 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1. YHTEYDENOTOT JA PYYNNÖT
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä joko omaan nimettyyn Prevenian vastuuhenkilöön tai tämän rekisteriselosteen yhteyshenkilölle.  Pyyntö tulee tehdä aina kirjallisesti ja oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Prevenia voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan varmentaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

10.2. OIKEUS OMIEN TIETOJEN TARKASTAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Prevenian asiakasrekisteriin on talletettu. Pyyntö tulee tehdä kohdassa 10.1 mainitulla tavalla.

10.3. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista valmennusrekisteristä. Pyyntö tulee tehdä kohdassa 10.1 mainitulla tavalla.

10.4. OIKEUS TIETOJEN SIIRTÄMISEEN
Siltä osin kun rekisteröity on itse luovuttanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee tehdä kohdassa 10.1 mainitulla tavalla.