Huomioi tapojen taustatekijät muutoksessa

Tapojen muutos, jonka tavoitteena on tehdä uudesta tavasta pysyvää, tulee tehdä järjestelmällisesti ja siinä tulee ottaa huomioon tapojen ja valintojen taustatekijät, kuten ajattelu, uskomukset ja tunteet, sekä ulkoinen ympäristö ja yhteisöt. Myös kehon ja mielen tilalla on merkitystä sille, miten tietoisesti kykenet toimimaan ja oppimaan uutta.

 

Tapojen taustalla vaikuttavien asioiden ymmärtäminen on tärkeää siksi, että jos haluat toivotusta tavasta pysyvää, niin jokaisen tason tulee olla muutosta tukeva. Kun joku tapa toteutuu, niin voit pohtia mitkä tekijät sen taustalla ovat vaikuttaneet.

 

Tapojen taustatekijät

Sisäinen ympäristö – Tunteet, ajattelu, uskomukset

Ajattelulla ja tunteilla on merkittävä vaikutus muutoksessa. Ajattelutavat heijastuvat mm. elintapoihin ja vuorovaikutukseen. Se mihin huomio ja ajattelu keskittyy herättää tunteita, ja toisaalta myös tunteet suuntaavat toimintaa ja ovat osa havaitsemista ja ajattelua. Tunteet ovat mukana muun muassa kognitiivisissa toiminnoissa, kuten havaintojen tekemisessä, vaikutelmien saamisessa ja tulkintojen tekemisessä toisista ihmisistä ja ympäristöstä.

Myös uskomukset eli vahvat automaattiset ajattelutavat vaikuttavat muutoksessa. Kasvuhistorian aikana omaksutut ja opitut tosiasiat maailmasta suodattavat näkyville ensisijaisesti ne asiat ja mahdollisuudet, jotka tukevat omaa maailmankuvaa.

 

Ihminen haluaa olla yhtä omien uskomuksiensa  kanssa ja siksi usein puolustaa omia näkökantojaan ja toimii arjessa uskomustensa mukaisesti.

 

Esimerkki rajoittavasta uskomuksesta: olen aina ollut huono liikkumaan.

Tällaisen uskomuksen varassa ei tule lähdettyä liikkumaan, tai ainakin siihen motivoituminen on vaikeaa. Kyvykkyyden tunnetta voi kasvattaa asettamalla harjoiteltava tavoite riittävän pieneksi, jotta aloittamisen kynnys madaltuu ja onnistumisia ihan varmasti tulisi. Huomioimalla onnistumiset, uskomus eli käsitys itsestä liikkujana alkaa muotoutua uudenlaiseksi.

Kielteiset uskomukset itsestä muutoksen tekijänä ovat riski taitojen ja tapojen kehittymisen kannalta, koska ne johtavat helposti muutosta vaativien toimien välttelyyn ja kielteiseen suhtautumiseen uuden kokeilemisesta ja oppimista kohtaan.

 

Uskomukset ovat pitkällä aikavälillä opittuja asioita, ja niitä voi oppia muuttamaan. On tärkeää tiedostaa, että uskomuksilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden ja tiedon kanssa, vaan uskomukset ovat vain uskomuksia.

 

Ulkoinen ympäristö – Yhteisöt ja ympäristöt

Yhteisön vaikutus valintoihin on merkittävä ja tapamme sopeutuvat yhteisön tapoihin, koska itselle merkitykselliseen joukkoon kuuluminen on tärkeää ja luo turvallisuuden tunnetta. Henkilökohtaiset valinnat ja yhteisön tavat, normit ja arvot vaikuttavat niin omaan, kuin läheisten ja työkavereiden hyvinvointiin, työkykyyn ja työstä palautumiseen.

 

Voit pohtia, missä tilanteissa erityisesti toimit yhteisön tapojen mukaisesti. Minkälaisia valintoja teet, kun olet yksin?

 

Ympäristöstä tulee meille jatkuvasti tiedostamattomia ärsykkeitä ja voimme tehdä jotain vain sen vuoksi, että ympäristö tekee sen meille houkuttelevaksi tai helpoksi. Esimerkiksi ruoan kuvien ja värimaailman avulla voidaan vaikuttaa ruokailuun siten, että visuaaliset signaalit väreistä tai ruoka-annoksista kohentavat mielialaa ja vaikuttavat ruokaan liittyviin mielikuviin. Tai kaupan kassajonossa huomio kiinnittyy käden ulottuvilla oleviin makeisiin, josta valinnan tekeminen on tehty helpoksi. Erityisesti stressaantuneina ja väsyneinä olemme alttiimpia ympäristön vaikutuksille, jolloin ympäristö vie herkästi voiton tahdonvoimasta, eli tietoisista valinnoista.

 

Tapamuutosta tehdessä on hyvä miettiä missä ympäristössä ja kenen ympäröimänä toteutat tapaa? Millaisia ärsykkeitä ympäristöt sinulle tarjoavat, kotona, töissä ja tuttujen reittien varrella.  

 

Kehon ja mielen tila

Myös kehon ja mielen tilalla on merkitystä siihen millaisia valintoja ja tapoja toteutamme. Esimerkiksi nälkäisenä, väsyneenä tai paineen alla keskittymiskykymme voi heikentyä ja olemme alttiimpia tekemään nopeita ja impulsiivisia päätöksiä.

 

Tavan taustalla on usein pyrkimys tyydyttää jokin tarve, kuten mielihyvä, nälkä tai väsymys. Mitä huomattavampi palkinto tavasta seuraa, sitä todennäköisemmin tapa toteutuu vastaavissa tilanteissa myöhemminkin ja pysyy tapana.

 

Esimerkiksi väsymykseen nautittu kahvi tarjoaa palkintona piristyksen tunteen. Tätä tapaa saattaa palkinnon toivossa tulla huomaamattaan toteuttaneeksi liian tiheään päivän aikana, josta sitten lopulta seuraa suurempi väsymyksen tunne kuin alkujaan oli.

 

Voit tarkkailla mitkä tavat sinulla erityisesti toteutuvat palkinnon toivossa ja onko niille tavoille tarvetta keksiä vaihtoehtoja?

 

Tietoinen ja tiedostamaton toiminta

 

Tietoinen toiminta tarkoittaa sitä, että olet keskittynyt ja toimit harkitusti. Tiedostamaton toiminta taas tapahtuu automaattisesti, usein melko nopeasti ja tavan mukaisesti ilman tietoista harkintaa tai päätöstä.

 

Muutos ja uuden oppiminen edellyttää tietoista toimintaa ja tämä taas vaatii enemmän energiaa. Muutosta tehdessä onkin tärkeää tiedostaa omat resurssit, jaksamisen taso sekä ajankäyttö. Tiedostamattomat tavat toteutuvat erityisesti väsyneenä, koska energia ei riitä keskittymiseen ja harkintaan.  Muutoksen alkuvaiheessa kannattaakin keskittyä sellaisiin tapoihin, jotka pienellä panostuksella tuovat parempaa jaksamista – esimerkiksi nukkumalla hieman enemmän

On myös tärkeää, että olet tietoinen omista arvoistasi ja tavoitteistasi. Kun tiedät, mitä haluat saavuttaa, voit tehdä päätöksiä sen mukaan.

 

Kun tarkkailet omia tapojasi ja valintojasi, pohdi ovatko ne tietoisia vai tiedostamattomia ja ovatko ne  arvojesi mukaisia.  

 

Sari

Jaa artikkeli: