Mihin terveysvalmentajia tarvitaan?

Niin kuin joka puolelta voimme lukea tänä päivänä, on terveydenhuolto isossa murrosvaiheessa. Digitaalisuus pyyhkäisee yli yhteiskuntamme ja siinä samassa se muuttaa vahvasti myös terveydenhuollon totuttuja toimintamalleja. Samanaikaisesti kamppailemme kasvavien terveyskustannusten kanssa ja pääpaino terveydenhuollossa pitäisi siirtää sairauksien hoitamisesta ennaltaehkäisyyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä tulee luomaan terveydenhuoltoon uudenlaisia toimintamalleja ja ammattinimikkeitä joita tänä päivänä ei ole vielä olemassakaan. Yksi tällainen uusi ammatti on terveysvalmentaja.

MIHIN TERVEYSVALMENTAJIA TARVITAAN?

Kun puhutaan ennaltaehkäisevästä työstä, tavoitteena on toki löytää sairaus tai kohonnut riski entistäkin aikaisemmin, mutta sen lisäksi pitäisi puhua ennen kaikkea ihmisen tapojen ja terveyskäyttäytymisen muutoksesta. Ja vaikka henkilöllä olisi useampikin olemassa oleva sairaus, pystyy hän omilla elämäntavoillaan silti merkittävästi parantamaan tilannettaan ja omaa elämänlaatuaan.

Mutta tapojen muuttaminen on tunnetusti vaikeaa – jokainen meistä on kokeillut joskus lisätä liikuntaa, laihduttaa, vähentää alkoholinkulutusta tms. ja huomannut, kuinka vaikeaa tapojen muuttaminen on. Etenkin tilanteessa, jossa terveydelliset riskit ovat kasaantuneet ja vähentyneistä voimavaroista entistä suurempi osa menee työtehtävien hoitamiseen, on muutoksen aloittaminen ja toteuttaminen vaikeaa.

Emme tarvitse enää lisää informaatiota, vaan tarvitsemme apua muutoksen tekemisessä omaan arkeemme.

Yksi vallitseva ajatusmalli mikä sietäisi jo joutaa romukoppaan on se, että tietoa lisäämällä saataisiin merkittäviä muutoksia ihmisten käyttäytymisessä aikaiseksi. On kaunis ajatus, että ihminen on looginen olento joka tekee joka tilanteessa sen minkä tietää olevan järkevää. Mutta näinhän se ei mene. Suurin osa ihmisistä kyllä tietää, että pitäisi liikkua enemmän, nukkua enemmän, syödä terveellisemmin ja näprätä vähemmän älylaitteita, mutta tuo tieto kuitenkin vain harvoin saa heitä onnistumaan muutoksessa.

Terveydenhuollossa kyllä tehdään pyyteetöntä ja ammattimaista työtä yksilön neuvonnan ja ohjauksen suhteen, mutta tuota terveyskäyttäytymisen tukemista koskettaa sama pirstaloitumisen ongelma kuin terveydenhuollossa yleisesti. Ei ole selkeästi määriteltyä vastuuhenkilöä jolla olisi mahdollisuus tukea henkilöä pitkäjänteisesti ja ottaa henkilö huomioon kaikkine kremppoineen, ajatuksineen, elämäntilanteineen, toiveineen ja pelkoineen. Mitä vaikeampi tilanne henkilöllä on, sitä enemmän ja pitkäaikaisempaa tukea hän tarvitsisi – valitettavasti tällä hetkellä resurssien puitteissa siihen on harvoin mahdollista. Lisäksi terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät tue pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen ohjaavaa käyttäytymisen muutosta vaan ne perustuvat hyvin pitkälti yksittäisiin tapahtumiin ja historiaperspektiiviin.

Isommassa kuvassa terveydenhuollossa tullaan siirtymään järjestelmäkeskeisyydestä ihmis(potilas)keskeiseen terveyden edistämiseen. Tässä mallissa yksi avainrooli voi olla terveysvalmentajalla.

MIKÄ ON TERVEYSVALMENTAJA?

Terveysvalmentaja on terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tukee henkilöä pitkäjänteisesti terveyskäyttäytymisen muutoksessa ja ottaa kokonaisvastuun henkilön muutosprosessin tukemisesta. Terveysvalmentaja huomioi henkilön tilanteen kokonaisuutena ja tärkein rooli onkin auttaa henkilöä itseään saamaan kiinni omasta mahdollisesti monimutkaisestakin tilanteesta ja auttaa valitsemaan ne yksinkertaiset uudet tai muutettavat tavat joilla voidaan olettaa olevan suurimmat positiiviset vaikutukset. Kaikkea ei tarvitse, eikä pidä muuttaa.

Tämän jälkeen alkaa tärkein vaihe, jossa terveysvalmentaja tukee henkilöä tapojen juurtumisessa arkeen huomioiden muutoksen monimuotoisuuden – muutos kun ei ole koskaan lineaarinen eikä nopea ja siihen vaikuttaa henkilön itsensä lisäksi voimakkaasti myös henkilön lähimmät yhteisöt (mm. perhe, työyhteisö) sekä fyysinen toimintaympäristö. Ottamalla huomioon useampia muutokseen vaikuttavia tekijöitä henkilön arjessa, parannamme onnistumisen mahdollisuuksia merkittävästi.

Tuki keskittyy toiminnan muuttamisen lisäksi henkilön omien tapojen ja itsensä ymmärtämiseen, ajatusmaailman muokkaamiseen, lähimmän yhteisön mukaan ottamiseen muutokseen sekä henkilön vaikutusmahdollisuuksien rajoissa myös toimintaympäristön muokkaamiseen. Muutoksessa ja henkilön tilanteen kehittämisessä pyritään lisäksi hyödyntämään muiden terveydenhuollon ammattilaisten osaamista, olemassa olevia palveluita sekä hyvinvointiteknologiaa henkilön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Oleellinen ajatusmaailman muutos on, että kyse ei ole asiantuntijasta, vaan kyse on aina henkilön itsensä omistamasta muutosprosessista. Oleellista ei ole paljonko asiantuntija käyttää aikaa henkilön muutoksen eteen, vaan paljonko henkilö itse käyttää aikaa oman muutoksen eteen.

Koska eniten tukea tarvitsevilla henkilöillä on tilanne myös usein hyvin monimuotoinen, tarvitsee terveysvalmentaja monipuolista osaamista – pelkkä tietopuoli elämäntavoista ei riitä. Terveysvalmentaja tarvitsee lisäksi psykologista osaamista, tietoa sairauksien ja lääkityksen vaikutuksista, ymmärrystä tapojen muuttamisen monimuotoisuudesta, ratkaisukeskeisiä valmennustaitoja sekä valmiutta kohdata henkilö merkityksellisellä tavalla.

Terveysvalmentaja on siis ennen kaikkea valmentaja, joka ei anna valmiita vastauksia, vaan auttaa henkilöä itseään havainnoimaan omaa tilannettaan, oivaltamaan tärkeimmät ratkaisut omaan arkeensa sekä toteuttamaan muutosta. Hän kulkee valmennettavan rinnalla ja pyrkii vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja ja tukemaan onnistumisia. Tukemalla henkilön muutosta kokonaisvaltaisesti voidaan saavuttaa pitkäaikaisempia tuloksia, ennaltaehkäistä sairauksia ja lisätä kokonaisvaltaisesti henkilön koettua hyvinvointia ja voimavaroja.

Kuka tietää, kenties tulevaisuudessa jokaisella lääkärillä on työparinaan terveysvalmentaja. Tai toisinpäin.

Topi

040 720 4847 / topi.valtakoski@prevenia.fi

Olethan yhteydessä mikäli heräsi ajatuksia! Ja mikäli haluat Terveempi henkilöstö – kanavan sisällön tuoreeltaan sähköpostiisi, niin voit tilata sen oheisella lomakkeella.

Jaa artikkeli: